INSCRIPCIÓ al SIMPOSI SOBRE L’ENTRENAMENT DE RESISTÈNCIA. CONGRÉS INTERNACIONAL


INSCRIPCIÓN al SIMPOSIO SOBRE ENTRENAMIENTO DE RESISTENCIA. CONGRESO INTERNACIONAL


REGISTRATION TO THE SYMPOSIUM ON ENDURANCE TRAINING. INTERNATIONAL CONGRESS


A través de este formulario podrás realizar la inscripción al Congreso Internacional de Calonge del próximo 21 de diciembre. Por favor rellena los siguientes campos:


A través d'aquest formulari podràs realitzar la teva inscripció al Congrés Internacional de Calonge del pròxim 21 de desembre. Si us plau emplena els següents camps:


Through this form you can register for the Calonge International Congress on December the 21st. Please fill in the following fields:

NOM / NOMBRE / NAME
COGNOM / APELLIDO / SURNAME
EDAT / EDAD / AGE
-
-
DNI O PASSPORT
DIRECCIÓ EMAIL / CORREO ELECTRÓNICO / E-MAIL ADDRESS

PREUS / PRECIOS / PRICES
Navegador compatible chrome / chrome compatible browser

Un cop omplert el formulari premi a acceptar. Tot seguit ha de fer el corresponent pagament del cost de la inscripció al número de compte  IBAN: ES96 0182 4618 1502 0007 8901 posant al CONCEPTE: congrés + el vostre nom. Amb el comprovant de pagament  enviar una còpia a: David@fcatletisme.cat


Una vez rellenada el formulario aprete a aceptar. A continuación tiene que hacer el correspondiente pago del coste de la inscripción al número de cuenta IBAN: ES96 0182 4618 1502 0007 8901 añadiendo en el CONCEPTO: congreso + vuestro nombre. Con el comprobante de pago enviar una copia a: David@fcatletisme.cat


Once the form is completed, press acceptl. After that you have to make the corresponding payment for the registration fee by using the IBAN account number: ES96 0182 4618 1502 0007 8901 and BIC/SWIFT:  BBVAESMMXXX , adding into the CONCEPT field:  congress + your name. Then, please send an email attaching the proof of payment  to: David@fcatletisme.cat


Com assistent del Congrés es pot beneficiar de diversos descomptes en allotjament, simplement haurà d'enviar una còpia del comprovant de la inscripció a l'allotjament escollit:


Como asistente del Congreso se puede beneficiar de varios descuentos en alojamiento, simplemente tendrá que enviar una copia del comprobante de la inscripción al alojamiento escogido:


As a Congress assistant you can benefit from several discounts on accommodation, you only have to send a copy of the registration voucher to the chosen accommodation:

Per a més información sobre HOTELS clica aquí 

 MOLTES GRÀCIES, ENS VEIEM EL PROPER 21 DE DESEMBRE AL CASTELL DE CALONGE


MUCHAS GRACIAS, NOS VEMOS EL PRÓXIMO 21 DE DICIEMBRE EN EL CASTILLO DE CALONGE


THANK YOU, SEE YOU THE NEXT DECEMBER 21st AT THE CASTLE OF CALONGE